Ansøgning om godkendelse til lærepladser

Uddannelse
 
CVR
 
Virksomhed

 
Lærested
 
Uddannelsesansvarlig  
Telefon
E-mail

 
Ansøgningsdato 21-05-2024

Oplysninger om virksomheden


 

Hvis I tidligere har været godkendt under et andet CVR-nummer, så angiv det her: 
Hvis I tidligere har været godkendt på anden adresse eller andet navn, så angiv her  
Hvis virksomheden er godkendt til andre uddannelser, så angiv hvilken her 
Virksomheden er pt. delvis godkendt, men ønsker en fuld godkendelse betinget af, at lærlingen skal udlånes til en anden godkendt virksomhed 

Oplysninger om uddannelsen


 

EN KORT BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN (PRODUKTER, BRANCHE M.V.OG ANDRE
RELEVANTE OPLYSNINGER FOR VIRKSOMHEDENS GODKENDELSE)
 


 

Indehaverens navn: Uddannelse: 
Hvilken uddannelse har den uddannelsesansvarlige: 
Antal medarbejdere i alt i virksomheden: Heraf faglærte inden for specialet: 
Antal ufaglærte: Eller andre relaterede uddannelser, hvilke? 
Medlem af arbejdsgiverorganisation?Nej: Ja: Hvilken: 
Dato for virksomhedens etablering eller overtagelse: 


 

SPECIALE:GODKENDT TIL (ANTAL):ØNSKER GODKENDELSE TIL (ANTAL I ALT):
Gardindekoratør0 

GARDINDEKORATØR 
Oplysninger om uddannelsen 
Gardindekoratør er ét af tre specialer i erhvervsuddannelsen til boligmontering. Uddannelsen varer mellem 2 år og 2 måneder og 3 år og 3 måneder, afhængig af lærlingens alder, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til boligmontering, som beskriver regler og mål for uddannelsen. 
 
Udfyld venligst skemaet herunder, med en angivelse af hvor ofte virksomheden udfører de enkelte opgaver. 
• Begrebet "Ofte" anvendes om arbejdsopgaver der er rutine i virksomheden. 
• Begrebet "Sjældent" anvendes for arbejdsopgaver der udføres af / i virksomheden men som ikke er en rutineopgave.  
 
Skemaet bruges som grundlag for det faglige udvalgs vurdering af, om virksomheden kan gennemføre oplæringen i overens-stemmelse med de fastsatte regler om oplæring, og om virksomheden kan give eleven eller lærlingen tilfredsstillende oplærings-forhold, jf. Bekendtgørelse om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som læresteder for elever og lærlinge i erhvervsuddannelser (BEK nr. 956 af 22/06/2023). 
 
Godkendelse af virksomheden kræver ikke, at virksomheden kan svare positivt på alle spørgsmål. Hvis der er opgaver, som virk-somheden ikke udfører, kan en godkendelse dog være betinget af, at lærlingen udlånes til en anden godkendt virksomhed i en periode.  
 
 

 
 OfteSjældentAldrig
OPLYSNINGER OM ARBEJDSOPGAVER   
KONSTRUKTION OG FREMSTILLING   
1. Fremstiller tekstilgardiner fra opgavespecifikation til færdigt produkt
   
2. Anvender tekniske beskrivelser med tilhørende tegninger ved fremstilling af tekstilgardiner
   
3. Benytter forskellige konstruktionsprocesser, teknikker og planlægningsværktøjer ved fremstilling af tekstilgardiner
   
4. Anvender branchens dataprogrammer og kender CAD/CAM systemets opbygning
   
OPMÅLING OG MONTERING   
5. Opmåler, monterer, indstiller og fejlfinder manuelle solskærme
   
6. Opmåler, monterer, indstiller og fejlfinder elektroniske solskærme
   
7. Opmåler og monterer indvendige solskærme på alle typer underlag
   
8. Opmåler og monterer udvendige solskærme på alle typer underlag
   
9. Udfører forskellige typer af gardindekorationer på baggrund af viden om deres opbygning og sammensætning samt fordele og ulemper i forhold til den konkrete opgave
   
10. Opmåler og monterer gardindekorationer på alle typer underlag
   
OPSTILLING OG BETJENING AF MASKINER OG BRUG AF HÅNDVÆRKTØJ   
11. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af skruemaskine
   
12. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af bukkemaskine til gardinstænger
   
13. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af elektronisk opmåling
   
14. Opstiller, betjener og udfører daglig vedligeholdelse af elektronisk vaterpas
   
15. Vælger og anvender korrekte maskiner og værktøjer til givne opgaver og materialetyper
   
16. Kender de forskellige maskintypers opbygning
   
17. Anvender og udfører daglig vedligeholdelse af de mest forekommende håndværktøjer til montage af tekstilgardiner og solafskærmninger
   
18. Anvender og udfører daglig vedligeholdelse af de mest forekommende el-håndværktøjer til montage af tekstilgardiner og solafskærmninger
   
19. Anvender og udfører daglig vedligeholdelse af de nødvendige måle- og skæreværktøjer
   
DOKUMENTATION OG KVALITETSKONTROL   
20. Udfører opgaver efter gældende miljøkrav og sikkerhedsbestemmelser ved brug af værktøj og maskiner
   
21. Arbejder med affaldssortering og mindskelse af ressourcespild, herunder at mindske spild af materialer og energi
   
22. Arbejder med håndtering af kemiske stoffer og sporbarheden af anvendte materialer efter gældende regler
   
23. Udarbejder dokumentation ved hjælp af it
   
MATERIALER    
24. Vedligeholder kendskab til de anvendte materialer inden for fagområdet, herunder kendskab til materialernes egenskaber og bearbejdningsmetoder
   
25. Vurderer økonomi i forhold til materialevalg og pris
   

Ansøgers bemærkning: